Naturalna pasta do zębów ze złotem, składnikiem KALIDENT®

30.81 

SKU: FC25721 Kategoria:

Opis

Pasta do zębów nie zawie­ra skład­ni­ka spie­nia­ją­ce­go SLS , SLESU, para­be­nów, tri­klo­sa­nu, chlor­hek­sy­dy­ny, sacha­ry­ny, barw­ni­ków syn­te­tycz­nych, flo­uru i kon­ser­wan­tów chemicznych.

Zło­ty pył, skład­nik KALIDENT® (natu­ral­ny hydrok­sy­apa­tyt) odna­wia­ją­cy szkli­wo oraz natu­ral­ne wycią­gi roślin lecz­ni­czych zapew­nia­ją kom­plek­so­wą pie­lę­gna­cję zębów i całej jamy ustnej.

DEDRA DENT pasta do zębów GOLDLINE & ORANGE XXL opa­ko­wa­nie 100 ml zawiera:

zło­ty pył
skład­nik KALIDENT® (hydrok­sy­apa­tyt- jego zale­ty możesz zwe­ry­fi­ko­wać w internecie)
WYCIĄGI LECZNICZYCH ROŚLIN: goź­dzik, czer­wo­na poma­rań­cza i mię­ta pieprzowa
sło­dzo­na cukrem brzo­zo­wym (ksy­li­tol) i stewią

Bez flu­or­ków, któ­re zosta­ły zastą­pio­ne skład­ni­kiem KALIDENT®. 

Deli­kat­ny i odświe­ża­ją­cy smak wzmac­nia­ją natu­ral­ne olej­ki ete­rycz­ne zyska­ne z doj­rza­łych czer­wo­nych pomarańczy.

Chcesz mieć pia­ny buzię peł­ną? Dodaj pasty mia­rę jedną.

Skład­nik KALIDENT® na bazie wap­nia wzmac­nia i odna­wia szkliwo

odna­wia natu­ral­ną ślin­ną remi­ne­ra­li­za­cję szkli­wa zębów
wypeł­nia mikro­sko­pij­ne ubyt­ki w szkli­wie i uszko­dzo­ną powierzch­nię zębów
redu­ku­je płyt­kę nazębną
poma­ga zapo­bie­gać powsta­wa­niu próchnicy 
alter­na­ty­wa dla uży­wa­nia fluorków
hydrok­sy­apa­tyt jest głów­nym natu­ral­nym skład­ni­kiem nie­orga­nicz­nym kości i zębów
hydrok­sy­apa­tyt jest rów­nież sto­so­wa­ny do pro­duk­cji implan­tów sta­wo­wych, kost­nych i zębowych

50 % RECYKLINGOWANEGO PLASTIKU
Do pro­duk­cji tuby wyko­rzy­sta­ne zosta­ło 50 % pla­sti­ku pocho­dzą­ce­go z recy­klin­gu w czy­sto spo­żyw­czej jako­ści. MYŚLIMY EKOLOGICZNIE