FC SAFE skórzany portfel do ochrony kart płatniczych

107.23 

SKU: FC25305 Kategoria:

Opis

FC SAFE inno­wa­cyj­ny port­fel do zabez­pie­cze­nia zbli­że­nio­wych kart płat­ni­czych, w skó­rza­nym etui z zamy­ka­niem na nap, wewnątrz alu­mi­nio­wy fute­rał na 4 – 6 kart z inte­li­gent­nym sys­te­mem do ich łatwe­go wysu­wa­nia i klap­ką do prze­cho­wy­wa­nia banknotów.Wykonany ze sto­pu alu­mi­nium i tyta­nu w połą­cze­niu ze skórą.
“Ochro­na kart zbli­że­nio­wych przed nad­uży­ciem- sczy­ta­niem RFID (NFC)…”

Już pra­wie 70% Pola­ków pła­ci dzi­siaj kar­tą płat­ni­czą, jest to po pro­stu wygod­niej­sze i prost­sze niż nosze­nie ze sobą gotów­ki. Płat­ność zbli­że­nio­wa jest łatwa i szyb­ka, ale jed­no­cze­śnie moż­na ją sczy­tać na odle­głość i wyko­rzy­stać do nie­uczci­wych płat­no­ści. Sty­lo­we etui na kar­ty chro­ni nie tyl­ko przed defor­ma­cją, ale tak­że przed nie­chcia­nym odczy­tem chi­pu RFID.
 

 

Wła­ści­wo­ści portfela

wyso­ka ochro­na przed roz­ma­gne­so­wa­niem i nie­au­to­ry­zo­wa­nym ska­no­wa­niem kart zbli­że­nio­wych dzię­ki sto­pom alu­mi­nium i tytanu
wysu­wa­nie kart pro­stym naci­śnię­ciem przy­ci­sku z boku
pla­sti­ko­wa klap­ka do prze­cho­wy­wa­nia banknotów
dwie kie­sze­nie na dodat­ko­we kar­ty lub dokumenty
pojem­ność od 4 do 6 kart (w zależ­no­ści od rodzaju)
waga zale­d­wie ok. 82 g

Wymia­ry: 7 x 1,7 x 9,8 cm.