Wielofunkcyjna walizka podróżna PILOT FC METROPOLAIR, zamek TSA

259.26 

SKU: FC24982 Kategoria:

Opis

PILOT FC METROPOLAIR Wie­lo­funk­cyj­na waliz­ka podróż­na, zamek TSA . Głów­na część waliz­ki z gumo­wy­mi paska­mi do moco­wa­nia rze­czy i prze­dzie­la­ją­cą tek­styl­ną mem­bra­ną na suwak z siat­ko­wą kie­szon­ką. Mate­riał błysz­czą­cy poli­wę­glan ABS. Wymia­ry: szer. 35 x dł. 20 x wys. 55 cm, waga ok. 3,1 kg.

Łatwy i szyb­ki dostęp do lap­to­pa – doce­nisz przy kon­tro­lach na lotnisku.

 

Przed­nia kie­szeń flop na przed­mio­ty oso­bi­ste, doku­men­ty, arty­ku­ły piśmien­ni­cze, tele­fon komór­ko­wy, tablet i laptop.

 

Spe­cjal­ny zamek TSA = cer­ty­fi­ko­wa­na blokada,zapobiegająca uszko­dze­niu baga­żu w przy­pad­ku­kon­tro­li bez­pie­czeń­stwa na lotnisku;
umoż­li­wia pra­cow­ni­kom kon­tro­li bez­pie­czeń­stwa na lot­ni­skach otwo­rze­nie waliz­ki spe­cjal­nym klu­czem, nie uszka­dza­jąc zam­ka ani bagażu.