Blokada zabezpieczająca przed dziećmi na drzwi szafy, naklejana

27.90 

SKU: FC23651 Kategoria:

Opis

Ochron­na blokada/zabezpieczenie na drzwi, regu­lo­wa­na, samo­przy­lep­naz pro­stym otwie­ra­niem i prze­su­wa­niem dzię­ki prak­tycz­nym przyciskom.

 

PROSTASZYBKA INSTALACJA! Nie trze­ba żad­nych narzędzi!
blo­ka­dę na drzwi moż­na za pomo­cą taśmy kle­ją­cej łatwo i moc­no przy­mo­co­wać, dzię­ki regu­lo­wa­nej dłu­go­ści ma uni­wer­sal­ne zastosowanie.
pro­ste otwie­ra­nie dla dorosłych.

 Wyko­na­na z moc­ne­go pla­sti­ku. Regu­lo­wa­na dłu­gość 10 – 24,5 cm.