UCHOCZYŚCIKI ekologiczne patyczki higieniczne, opakowanie uzupełniające

8.05 

SKU: FC22214 Kategoria:

Opis

Opa­ko­wa­nie uzu­peł­nia­ją­ce UCHOCZYŚCIKI GoEco 150 szt. w zamy­ka­nym worecz­ku, z recy­klin­go­wa­ne­go twar­de­go kar­to­nu & 100% BAWEŁNY!

 

DLACZEGO są czarne?Na czar­nych koń­ców­kach lepiej widocz­ne są pozo­sta­ło­ści bia­łych zanie­czysz­czeń z uszu. Tej jasnej wosko­wi­ny jest napraw­dę spo­ro. Zoba­czysz. Jeśli nie spró­bu­jesz to się nie prze­ko­nasz. A powiedz­my sobie szcze­rze, kto chciał­by, żeby wystwa­ło mu z ucha coś białego…
Kolor czar­ny jest cał­ko­wi­cie natu­ral­ny- uzy­ska­ny z węgla drzew­ne­go. Nie martw się, nie ubru­dzisz się.
DLACZEGO mają dwie róż­ne końcowki?Jedna koń­ców­ka jest zaokrą­glo­na a dru­ga stoż­ko­wa z żebro­wa­niem. Możesz wypró­bo­wać ich obu i prze­ko­nać się, któ­ra z nich bar­dziej Ci odpo­wia­da. Obie dzia­ła­ją niezawodnie.Wykorzystasz tak­że przy two­rze­niu makijażu! 

 
“Twar­dy, pocho­dzą­cy z recy­klin­gu KARTON & 100% BAWEŁNA
 

DLACZEGO papie­ro­wy patyczek?

Ponie­waż jest eko­lo­gicz­ny. Solid­ny papie­ro­wy paty­czek wyko­na­ny jest z recy­klin­go­wa­ne­go twar­de­go kar­to­nu. Dla­te­go jest on przy­ja­zny dla śro­do­wi­ska i do jego pro­duk­cji wyko­rzy­sta­no papier pocho­dzą­cy z recyklingu.Nie poznasz róż­ni­cy w wytrzy­ma­ło­ści papie­ru i pla­sti­ku. Według naszych testów paty­czek ten jest znacz­nie moc­niej­szy niż nie­któ­re cien­kie pla­sti­ko­we patycz­ki z supermarketu.

 
 

 
Bawełniane?

TAK. Koń­ców­ki patycz­ków wyko­na­ne są ze 100% deli­kat­nej baweł­ny! Łagod­ne dla skó­ry i przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska, ponie­waż baweł­na łatwo roz­ło­ży się w przyrodzie.
Baweł­nia­na część nie zawie­ra sztucz­ne­go polie­stro­we­go mikrow­łók­na, któ­re wyko­rzy­stu­je się  jako tani sub­sty­tut baweł­ny w nie­eko­lo­gicz­nych patycz­kach. Polie­ster nie ule­ga degra­da­cji w przy­ro­dzie, w prze­ci­wień­stwie do Dla­cze­go Komi­sja Euro­pej­ska wymy­śli­ła zakaz pla­sti­ko­wych patycz­ków z wełny?

 
Dla­cze­go Komi­sja Euro­pej­ska zaka­za­ła pla­sti­ko­wych patycz­ków kosmetycznych?Ponieważ są nie­eko­lo­gicz­ne! Cał­ko­wi­cie nie­po­trzeb­nie wyko­rzy­stu­je się pla­stik zamiast kar­to­nu. A jeśli nie da się dobro­wol­ne, trze­ba wpro­wa­dzić zakaz. W prze­ciw­nym razie pro­du­cen­ci patycz­ków zawsze będą robi­li pla­sti­ko­wą pałecz­kę i nic się nie zmie­ni! Dar­mo­we pla­sti­ko­we siat­ki rów­nież musia­ły zostać zaka­za­ne, ponie­waż były nie­po­trzeb­nie marnowane.
Pla­sti­ko­we patycz­ki są po pro­stu nie­po­trzeb­ne. W tym przy­pad­ku pla­stik moż­na zastą­pić tek­tu­rą. Rzecz, któ­rą uży­wa­my tyl­ko jed­no­ra­zo­wo przez 5 sekund, a następ­nie wyrzu­ca­my, trze­ba pro­du­ko­wać eko­lo­gicz­nie. W prze­ciw­nym razie uto­pi­my się w tym plastiku.
 

Jak to posortować?

Patycz­ki pod­da­je­my recy­klin­go­wi razem z odpa­da­mi papie­ro­wy­mi. Wyrzu­caj je do papie­ru. Nawet jeśli nie pod­dasz patycz­ków recy­klin­go­wi, w natu­ral­ny spo­sób roz­ło­żą się. Pamię­tasz? To tyl­ko PAPIER + 100% BAWEŁNA.Plastikowe pudeł­ko wyrzuć do kon­te­ne­ra na pla­stik lub dopeł­nij opa­ko­wa­niem uzupełniającym.

 
Dla­cze­go są w pla­sti­ko­wym pojemniku?Ponieważ chro­ni patycz­ki przed wil­go­cią, ple­śnią i kurzem (pro­duk­cja, prze­cho­wy­wa­nie i łazien­ka). NIE WYRZUCAJ pudeł­ka! Dopeł­nisz je póź­niej eko-opa­ko­wa­niem uzu­peł­nia­ją­cym w worecz­ku. Nie martw się. Myśli­my o wszystkim.
U nas w DEDRZE nie­ustan­nie inte­re­su­je­my się nowy­mi tech­ni­ka­mi i roz­wią­za­nia­mi zastę­po­wa­nia plastiku.Dlatego patycz­ki kosme­tycz­ne pod­ję­li­śmy jako wyzwa­nie, któ­re­mu podo­ła­li­śmy do końca.Podobnie jak ofe­ru­je­my naczy­nia GOECO, gdzie 70% two­rzy­wa zastę­po­wa­ne jest włók­nem bam­bu­so­wym, tak i patycz­ki higie­nicz­ne pro­po­nu­je­my ekologiczne.
A poja­wią się kolej­ne pro­jek­ty eko­lo­gicz­ne. Ponie­waż DEDRA to eko­lo­gicz­nie myślą­cy zespół ludzi i klien­ci DEDRY inte­re­su­ją się ekologią.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych poko­leń. Prze­ko­nasz się, że DEDRA będzie zawsze pierw­szą fir­mą, któ­ra wpro­wa­dzi  nową eko­lo­gicz­ną innowację.
Razem z Tobą może­my zmie­nić świat na lepsze.