Dywanik WC 3D CORAL SASANKA

46.26 

SKU: FC20564 Kategoria:

Opis

3D CORAL dywa­nik WC 50 x 45 cm z wycię­ciem na sto­ją­cą musz­lę klozetową.
Z deli­kat­ne­go mikrow­łók­na z tło­czo­ny­mi wypust­ka­mi róż­nej wiel­ko­ści, maks. wyso­kość wło­sia 3 cm.
Spodnia część ze spe­cjal­nym anty­po­śli­zgo­wym wykoń­cze­niem, któ­re zapew­nia bez­pie­czeń­stwo­na śli­skiej pod­ło­dze. Pra­nie na deli­kat­nym pro­gra­mie lub ręcz­ne w maks. 30°C.