Biustonosz, BRAVA for C´s

75.90 

SKU: FC19242 Kategoria:

Opis

Kom­fort na któ­ry czekałaś
Dosko­na­łe „V” sta­nik bez fisz­bin, posia­da misecz­ki wyko­na­ne z pian­ki ana­tho­mixx®. Wewnętrz­na war­stwa oddy­cha i zapew­nia przewiewność.
Misecz­ka C pod­no­si biust na odpo­wied­nią pozy­cję, efekt push-up. mięk­ko wyście­lo­ne misecz­ki z pian­ki ana­to­mixx® bez wypeł­nie­nia wewnątrz. Obwód w cm: 2 (80), 3 (85), 4 (90), 5 (95).
Kom­fort dzię­ki oddy­cha­ją­cej war­stwie. Pokry­te mate­ria­łem z lek­kim poły­skiem, ład­nie odbi­ja­ją­cym światło.
Biu­sto­nosz z ozdob­ną apli­ka­cją do nosze­nia na co dzień. Efekt push – up zapew­nia­ją misecz­ki wyko­na­ne z pian­ki Ana­to­mixx® bez wewnętrz­ne­go wypeł­nie­nia. Nie posia­da­ją fisz­bin co zapew­nia mak­sy­mal­ny kom­fort pod­czas nosze­nia. Ramiącz­ka moż­na wymie­nić na prze­zro­czy­ste, są sze­ro­ki co zapew­nia kom­fort i utrzy­mu­je pra­wi­dło­wą posta­wę. Wnę­trze biu­sto­no­sza oddy­cha co zapew­nia pra­wi­dło­wą cyr­ku­la­cję powietrza.
Moco­wa­nie 5 x 4 (pięć haczy­ków, 4 pozycje).
Wyko­na­ne z nylo­nu 75% i span­dek­su 25%.
Prze­zro­czy­ste paski sili­ko­no­we znaj­dziesz tutaj.