Składany puf, z miejscem do przechowywania

107.23 

SKU: FC18912 Kategoria:

Opis

SKŁADANY PUF mio­do­wy z miej­scem do przechowywania.Pokryty tka­ni­ną, z wyście­ła­ną pokry­wą dla kom­for­to­we­go siedzenia.W spodniej czę­ści powło­ka nylo­no­wa dla lep­szej konserwacji.

Ostrze­że­nie!

Udźwig pufa to mak­sy­mal­nie 180 kg sie­dzą­cej oso­by. Wytrzy­ma to, ponie­waż pod­czas sie­dze­nia cię­żar roz­kła­da się rów­no­mier­nie na całej powierzch­ni siedziska.
Nie sta­waj na pokry­wie! W przy­pad­ku wcho­dze­nia powsta­je już obcią­że­nie punk­to­we (a nie powierzch­nio­we) i ist­nie­je ryzy­ko prze­su­nię­cia wie­ka oraz uszko­dze­nia siedziska.Pragniemy, aby puf słu­żył Ci dłu­go i nie­za­wod­nie. Pro­si­my wziąć te wska­zów­ki pod uwagę.

Roz­miar L: 37,5 x 37,5 x 36,5 cm (wewnętrz­na powierzch­nia prze­cho­wy­wa­nia: 34 x 34 x 32,5 cm).