Parfumia świeczka RELAXATION LAVENDER

37.90 

SKU: FC10402 Kategoria:

Opis

 

 

RELAXATION lawen­da
kosme­tycz­ny zapach to połą­cze­nie lawen­dy, kwia­tu wani­lii i rzad­kich roślin drzewiastych.

Gło­wa: rozmaryn
Ser­ce: lawen­da, brzo­skwi­nia, goździk
Pod­sta­wa: kwiat wani­lii, Ton­ka, paczu­la, piżmo

PARFUMIA ŚWIECZKA RELAXATION, mak­sy­mal­ne wymia­ry świe­cy: 6 x 6 x 6 cm. Waga cał­ko­wi­ta ok. 260 g. Obję­tość won­ne­go wosku ok. 100 ml.

 

 

dzię­ki luk­su­so­we­mu kosme­tycz­ne­mu zapa­cho­wi pre­mium par­fum nie­za­wod­nie wypeł­ni zapa­chem prze­strzeń w Two­im domu.
NASZA WSKAZÓWKA: zapal świecz­kę na 10 – 15 min, a całe pomiesz­cze­nie wypeł­ni się zapachem.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.