Parfumia świeczka FEVER

18.90 

SKU: FC10401 Kategoria:

Opis

 

FEVER
Urze­ka­ją­ce połą­cze­nie świe­żych owo­ców uzu­peł­nio­ne deli­kat­ny­mi kwia­to­wy­mi tona­mi pobu­dzi Two­je zmy­sły. Piż­mo nada­je zapa­cho­wi wyjątkowości.

Gło­wa: jabł­ko, ogó­rek, grejpfrut
Ser­ce: magno­lia, kon­wa­lia, róża, fiołek
Pod­sta­wa: drze­wo san­da­ło­we, ambra, piżmo

PARFUMIA ŚWIECZKA FEVER, mak­sy­mal­ne wymia­ry świe­cy: 6 x 6 x 6 cm. Waga cał­ko­wi­ta ok. 260 g. Obję­tość won­ne­go wosku ok. 100 ml.

 

 

dzię­ki luk­su­so­we­mu kosme­tycz­ne­mu zapa­cho­wi pre­mium par­fum nie­za­wod­nie wypeł­ni zapa­chem prze­strzeń w Two­im domu.
NASZA WSKAZÓWKA: zapal świecz­kę na 10 – 15 min, a całe pomiesz­cze­nie wypeł­ni się zapachem.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.