Odświeżające serum na dzień do skóry FUTUREGEN dla mężczyzn

65.79 

SKU: FC0920 Kategoria:

Opis

Wybierz pie­lę­gna­cję, z któ­rą będziesz dosko­na­le sty­lo­wy i schlud­ny! Seria ta ofe­ru­je wszyst­ko cze­go potrze­bu­jesz, abyś zawsze czuł się i wyglą­dał świetnie.

FUTU­RE­gen, lek­kie i odświe­ża­ją­ce serum na DZIEŃ do twa­rzy, 50 ml, prze­zna­czo­ne DLA MĘŻCZYZN

serum wyko­rzy­stasz rano do odświe­że­nia skó­ry i po gole­niu dla zła­go­dze­nia podraż­nio­nej skóry
napra­wia mikro­sko­pij­ne uszko­dze­nia skó­ry po goleniu
zapew­nia świe­ży i natu­ral­ny wygląd skó­ry w cią­gu dnia, dzię­ki zawar­to­ści sub­stan­cji nawil­ża­ją­cych i odżywczych
skó­ra pozo­sta­je mato­wa i wyglą­da naturalnie
zapew­nia cało­dzien­ną ochro­nę przed wol­ny­mi rodnikami

skó­ra jest boga­to nawil­żo­na, gład­ka i delikatna
nakła­daj rano na twarz i ogo­lo­ne par­tie szyi

Serum wzmac­nia, nawil­ża i szyb­ko się wchłania!Zawiera HIPOALERGICZNY ZAPACH.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.