3w1 Szampon dla mężczyzn do włosów, ciała i brody FUTURE MEN® ORIGINAL

18.90 

SKU: FC0731 Kategoria:

Opis

Wybierz pie­lę­gna­cję, z któ­rą będziesz dosko­na­le sty­lo­wy i schlud­ny!  Seria ta ofe­ru­je wszyst­ko cze­go potrze­bu­jesz, abyś zawsze czuł się i wyglą­dał świetnie.

3w1 szam­pon dla męż­czyzn FUTURE MEN do wło­sów, cia­ła i bro­dy 250 ml

 
JEDNA TUBA DO WSZYSTKIEGO:

spe­cjal­nie stwo­rzy­li­śmy żel pod prysz­nic, któ­ry możesz uży­wać zarów­no do cia­ła, wło­sów i zarostu
zawie­ra kera­ty­nę, pan­te­nol, wyciąg z baweł­ny, eks­trak­ty roślin­ne, wita­mi­ny B5B6

Zawie­ra HIPOALERGICZNY ZAPACH.

 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.