3w1 antyperspirant spray dla mężczyzn FUTURE MEN® ORIGINAL

31.89 

SKU: FC0730 Kategoria:

Opis

Wybierz pie­lę­gna­cję, z któ­rą będziesz dosko­na­le sty­lo­wy i schlud­ny!  Seria ta ofe­ru­je wszyst­ko cze­go potrze­bu­jesz, abyś zawsze czuł się i wyglą­dał świetnie.

 
Anty­per­spi­rant dla męż­czyzn 3w1:

na bazie natu­ral­ne­go ałunu
cał­ko­wi­cie bez dodat­ku barw­ni­ków, nie pozo­sta­wia bia­łych śla­dów na Two­ich ubraniach
nie zawie­ra kon­ser­wan­tów, pro­dukt ten nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach. 

Zawie­ra HIPOALERGICZNY ZAPACH.

 

ałun dzia­ła natu­ral­nie anty­bak­te­ryj­nie, lek­ko napi­na pory skó­ry i nie­za­wod­nie łago­dzi nie­przy­jem­ny zapach oraz nad­mier­ne poce­nie, bez zapy­cha­nia skó­ry. Ma dosko­na­łe wła­ści­wo­ści prze­ciw­bak­te­ryj­ne, efek­tyw­nie eli­mi­nu­je wystę­po­wa­nie bak­te­rii, a tym samym powsta­wa­nie nie­przy­jem­nych zapa­chów. Jest pod­sta­wą dla anty­per­spi­ran­tów. Regu­lu­je i roz­kła­da bak­te­rie w oko­li­cy pach
możesz po pro­stu uży­wać go pod pacha­mi, na sto­py i w obsza­rze stref męskich
jego zale­ty doce­nisz przez cały rok. Zale­ca­my mieć go przy sobie pod­czas podróżowania.

 

 

Wiel­kość czą­stecz­ki mine­ra­łu jest na tyle duża, że nie pozwa­la prze­do­stać się czą­stecz­kom potu na powierzch­nię skó­ry. To naj­sku­tecz­niej­sza i naj­bez­piecz­niej­sza alter­na­ty­wa dla dezodorantów.

 

Super pomysł

Gdy nasi spe­cja­li­ści szu­ka­li inno­wa­cyj­nych skład­ni­ków do anty­per­spran­tu zaczę­li poszu­ki­wa­nia w prze­szło­ści. Zamiast che­micz­nych środ­ków hamu­ją­cych poce­nie, zna­leź­li­śmy natu­ral­ny ałun. Gdy bada­li­śmy jego wła­ści­wo­ści doszli­śmy do wnio­sku że to naj­lep­sza droga.

Ałun jest od tysiąc­le­ci sto­so­wa­nym mine­ra­łem. Już sta­ro­żyt­ni Egip­cja­nie zna­li jego wła­ści­wo­ści i sto­so­wa­li go 2000 lat p. n. e. ze wzglę­du na wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze i anty­sep­tycz­ne. Natu­ral­ny ałun jest czy­stym mine­ra­łem o dzia­ła­niu ścią­ga­ją­cym i antybakteryjnym.

Spo­sób użycia:Spryskaj czy­stą i suchą skó­rę w miej­scach, gdzie się pocisz. Możesz sto­so­wać go rów­nież do pie­lę­gna­cji stóp i stref męskich. Po apli­ka­cji odcze­kaj kil­ka sekund do wyschnię­cia. Ciecz odpa­ru­je. Goto­we. Działa. 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.