CANNABIUM Krem do rąk, z 20% oleju konopnego

15.37 

SKU: FC03821 Kategoria:

Opis

CANNABIUM krem do rąk z ole­jem z kono­pi, 75 ml.
 

 

zawie­ra 20% ole­ju z kono­pi indyjskich
dzię­ki zawar­to­ści gli­ce­ry­ny nie powo­du­je uczu­cia tłu­sto­ści i zmięk­cza skórę
z odżyw­czym pan­the­no­lem (pro­wi­ta­mi­na B5)
jest per­fu­mo­wa­ny wyłącz­nie natu­ral­nym olej­kiem ete­rycz­nym z rośli­ny Lit­sea Cubeba

 
 

Odżyw­czy i łago­dzą­cy krem do rąk prze­zna­czo­ny jest dla dosko­na­łej i deli­kat­nej pie­lę­gna­cji oraz odży­wia­nia. Zawie­ra wyjąt­ko­wo dużą ilość ole­ju konop­ne­go. W połą­cze­niu z gli­ce­ry­ną szyb­ko się wchła­nia i nie pozo­sta­wia uczu­cia tłu­sto­ści. Ręce są przy­jem­nie gład­kie i mięk­kie. Krem nada­je się rów­nież dla osób zaj­mu­ją­cych się cięż­ką pra­cą manu­al­ną. Sku­tecz­nie zmięk­cza zro­go­wa­cia­łą skó­rę dłoni.
Możesz nakła­dać krem na cia­ło i sto­py po kąpie­li lub prysznicu.Użyj kre­mu za każ­dym razem, gdy poczu­jesz suchą skó­rę. Po umy­ciu naczyń, pra­niu ręcz­nym lub w dowol­nym momen­cie w cią­gu dnia, gdy czu­jesz, że jest to potrzebne.

 
 

 

Po pro­stu nanieś nie­wiel­ką ilość kre­mu na ręce. Wma­suj w skó­rę dło­ni. Czu­jesz? Są mięk­kie i suche w cią­gu kil­ku sekund. Teraz poczu­jesz tyl­ko pięk­ny zapach rośli­ny Lit­se Cube­ba. Świe­ża, zie­lo­na woń natu­ral­ne­go oleju.

 
 

Olej z kono­pi indyjskich

Opra­co­wu­jąc nową linię kosme­ty­ków CANNABIUM gene­tics sen­si­ti­ve posta­no­wi­li­śmy wyko­rzy­stać ole­jek z kono­pi indyjskich. 
Ole­jek z kono­pi zna­ny jest z dobro­czyn­ne­go dzia­ła­nia na skó­rę. Poma­ga w dole­gli­wo­ściach takich jak: egze­ma, łusz­czy­ca, trą­dzik, łojo­to­ko­we zapa­le­nie skó­ry, łupież itd.
Spo­wal­nia pro­ce­sy sta­rze­nia się skó­ry, nawil­ża ją i zmięk­cza. Dzię­ki zba­lan­so­wa­nej zawar­to­ści nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych, wita­min, kana­bo­idów i innych natu­ral­nych sub­stan­cji. Ma wła­ści­wo­ści prze­ciw­za­pal­ne, rege­ne­ra­cyj­ne i przeciwbakteryjne. 

 
 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

 
 

Wypro­du­ko­wa­now Repu­bli­ce Czeskiej

Ten pro­dukt został opra­co­wa­ny i wypro­du­ko­wa­ny przez spe­cja­li­stów z nasze­go zakła­du pro­duk­cyj­ne­go w Českiej Skalicy.
Już od 1995 roku jeste­śmy głów­nym inno­wa­to­rem w dzie­dzi­nie roz­wo­ju i pro­duk­cji drogerii.