60 szt. EKO wielofunkcyjne tabletki do zmywarki SUPERTABS AQUATIX® ECOLOGIX

61.71 

SKU: EX0700 Kategoria:

Opis

Wie­lo­funk­cyj­ne tablet­ki do zmy­war­ki SUPERTABS AQUATIX® ECOLOGIX 60 TABS = 60 myć. (Dla dosko­na­łych rezul­ta­tów mycia, uży­waj zawsze w połą­cze­niu z solą i nabłyszczaczem).

 TABLETKI NOWEJ GENERACJI

Nowe natu­ral­ne i bio­de­gra­do­wal­ne surfaktanty.
Jako pierw­szy pro­du­cent w Repu­bli­ce Cze­skiej, wyko­rzy­stu­je­my naj­now­sze typy enzy­mów, któ­re zwięk­sza­ją efekt mycia.
O 100% lep­sze usu­wa­nie plam z kawy i herbaty!
Łatwo pora­dzi sobie z pla­ma­mi i pozo­sta­ło­ścia­mi zaschnię­tych zabrudzeń.
Mają świet­ne wła­ści­wo­ści odtłusz­cza­ją­ce. Dosko­na­le umy­ją szkło i stal nie­rdzew­ną, pora­dzą sobie ze sztuć­ca­mi i patelniami.

86 % teste­rów POTWIERDZIŁO, że nove „ZIELONE EKO“ tablet­ki AQUATIX EKOLOGIXLEPSZE lub PORÓWNYWALNE z „NIE-EKO“ tablet­ka­mi premium(Z SUPERMARKETU)

 
 

NOWE PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA
NATURALNEBIODEGRADOWALNE ZWIĄZKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE

 
 

Uży­waj kon­cen­tra­tów, a oszczę­dzisz tym swo­je pie­nią­dze i środowisko.

13 funk­cji:
1)      Funk­cja mycia wstęp­ne­go dla bar­dzo odpor­nych zabrudzeń
2)      Śro­dek myją­cy dla dokład­nej czystości
3)      Ochro­na szkła przed korozją
4)      Prze­ciw pla­mom z her­ba­ty i kawy
5)      Połysk szkła i porcelany
6)      Ochro­na przed pla­ma­mi z kamie­nia wodnego
7)      Szyb­ko rozpuszczalne
8)      Prze­ciw nie­przy­jem­nym zapachom
9)      Dzia­ła już w niż­szych temperaturach
10)   Ochro­na dekoracji
11)   Połysk naczyń ze sta­li nierdzewnej
12)   Efekt szyb­kie­go wysychania
13)   Funk­cja booster dla wzmoc­nie­nia efek­tów myjących

Super pomysł

Dla per­fek­cyj­nych efek­tów mycia sto­suj zawsze w połą­cze­niu z solą i nabłyszczaczem.
Naj­lep­sze wyni­ki osią­gniesz przy 5055 °C lub na pro­gra­mie automatycznym.
Dla krót­kich pro­gra­mów (30 minut) umiesz­czaj tablet­kę na dnie zmy­war­ki lub sto­suj nasz ECORAPID AQUATIX gel.

 

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

 

 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.