2w1 wyciskarka wolnoobrotowa + 2. grubsze sitko do SMOOTHIE gratis VITVIT, SYSTEMAT

432.09 

SKU: EL7917 Kategoria:

Opis

VITVIT wyci­skar­ka ślimakowa 
Wyci­skar­ka jest zwy­cięz­cą nie­za­leż­ne­go testu prze­pro­wa­dzo­ne­go przez por­tal www.prozeny.cz
Moc: 200 W, Max wymia­ry: 26.5 x 45.5 x 21 cm.
Rewo­lu­cyj­na meto­da powol­ne­go wyci­ska­nia soku. Pozwa­la uzy­skać do 50% wię­cej soku w porów­na­niu z kon­wen­cjo­nal­ny­mi soko­wi­rów­ka­mi o dużej pręd­ko­ści. Wyci­ska wię­cej soku, pozo­sta­wia­jąc jedy­nie suche odpa­dy. Tło­czy sok z owo­ców, uży­wa­jąc przy tym niskiej pręd­ko­ści. Domo­we i w 100% natu­ral­ne soki redu­ku­ją zawar­tość tok­syn w organizmie.
Zestaw skła­da się z 2 zbior­ni­ków o obję­to­ści 1200 ml, 2 sit­ka o róż­nych roz­mia­rach oczek.
Czar­ne sit­ko smo­othie – więk­sze oczka pozwo­lą przy­rzą­dzić gęst­szy sok z więk­szą ilo­ścią błon­ni­ka. Czer­wo­ne sit­ko – małe oczka prze­pusz­cza­ją mini­mal­ną ilość mia­zgi, ale więk­szą ilość soku.
Świe­ży sok lub kok­tajl to praw­dzi­wa grat­ka dla wege­ta­rian, wita­rian (zwo­len­ni­ków suro­wej die­ty), wegan. Odpo­wied­nie połą­cze­nia soków mogą być poda­wa­ne rów­nież dia­be­ty­kom i oso­bom na die­cie. Wyci­skar­ka słu­ży rów­nież do przy­go­to­wy­wa­nia dże­mów, prze­cie­rów owocowych.
Sok tło­czo­ny powo­li na zim­no zawie­ra wię­cej skład­ni­ków odżyw­czych i wita­min HIGH. Oszczę­dzasz pie­nią­dze, naj­le­piej uży­wać świe­żych skład­ni­ków, takich jak: ana­nas, bura­ki, seler zwy­kły i nacio­wy, jabł­ko, ogó­rek, szpi­nak, dynia, pomi­dor, man­da­ryn­ka, melon czy wino­gro­na, ponie­waż zawie­ra­ją dużo soku. Wyci­skar­ka wyci­śnie sok z tra­wy psze­nicz­nej uła­twia­ją­cy detok­sy­ka­cję (zio­ła, glo­ny, kapu­sta, sała­ta, koper, imbir), warzyw korze­nio­wych (mar­chew, pie­trusz­ka, seler, bura­ki), ogór­ków, pomi­do­rów i owo­ców (jabł­ka, grusz­ki, more­le, brzo­skwi­nie, tru­skaw­ki, cytru­sy, jago­dy, kiwi, maliny).
Pio­no­wa kon­struk­cja umoż­li­wia bar­dzo wydaj­ną pra­cę urzą­dze­nia. Zatrzy­mu­je więk­szość wita­min w prze­ci­wień­stwie do kla­sycz­nej soko­wi­rów­ki. Wyci­ska sok zarów­no z owo­ców jaki z warzyw. Zacho­wu­je skład­ni­ki odżyw­cze, wita­mi­ny, mine­ra­ły i enzy­my w soku. Otwór, z któ­re­go pły­nie wci­śnię­ty sok jest wypo­sa­żo­ny w spe­cjal­ny korek, któ­rym możesz zamknąć dopływ soku, by opróż­nić dzba­nek z odpadów.