XXL SONICZNY AROMADYFUZOR, jonizuje i nawilża powietrze w pomieszczeniu

281.09 

SKU: EL78102 Kategoria:

Opis

Sonicz­ny aro­ma­dy­fu­zor XXL joni­zu­je i nawil­ża powie­trze w pomiesz­cze­niu. Cicha pra­ca. Wyko­na­ny z utwar­dzo­ne­go two­rzy­wa sztucz­ne­go o ele­ganc­kim mato­wym wykończeniu.

 ” JONIZUJENAWILŻA powie­trze w pomieszczeniu”

 

 

GŁÓWNE ZALETY XXL sonicz­nych AROMADYFUZORÓW:

3 try­by inten­syw­no­ści mgieł­ki (CZERWONY – niska, ZIELONY – śred­nia, NIEBIESKI – wysoka)
TIMER – 3 opcje cza­su pra­cy (2 godzi­ny, 4 godzi­ny, 6 godzin)
duży zbior­nik na wodę 1600 ml z łatwym napełnianiem
auto­ma­tycz­ne wyłą­cza­nie, gdy zbior­nik jest pusty
funk­cja nawil­ża­cza powietrza
funk­cja dyfu­zo­ra (doda­wa­nie esen­cji esencji)
2 róż­ne kon­ców­ki dysz (więk­sza z dyszą pio­no­wą, mniej­sza z dyszą boczną)
cicha praca

 

 

Możesz do wody dodać nasze esen­cje zapa­cho­we PARFUM ESSEN­CEz naszej sze­ro­kiej oferty ”
Sprawdź wszyst­kie PARFUM ESSENCE 100 ml z naszej oferty
Zasi­la­nie do sie­ci el. 220 V. Doda­je­my z instruk­cją obsłu­gi w języ­ku pol­skim, cze­skim i sło­wac­kim, el. adap­ter i szczot­ka do czysz­cze­nia. Max. wymia­ry: śred­ni­ca 18 cm, wyso­kość z dłuż­szą koń­ców­ką 46 cm, wyso­kość z krót­szą koń­ców­ką 32 cm.Okres gwa­ran­cji 24 miesiące.