Soniczna szczoteczka do zębów SONISSIMO DEDRA DENT

151.86 

SKU: EL25701 Kategoria:

Opis

Sonicz­na szczo­tecz­ka do zębów z pod­sta­wą ładu­ją­cą i kablem USB.Wymiary szczo­tecz­ki: dłu­gość 22,5 cm, śred­ni­ca 2,2 cm. Wymia­ry pod­sta­wy: 4,5 x 7 x 3 cm. Dłu­gość kabla 104 cm.

37000 deli­kat­nych drgań (oscy­la­cji) na minu­tę = naj­waż­niej­szy para­metr, któ­ry zapew­nia dosko­na­łe czyszczenie…”

 

Tech­no­lo­gia soniczna:

uni­kal­na opa­ten­to­wa­na czę­sto­tli­wość 37 000 oscy­la­cji na minutę

zapew­nia dosko­na­łe usu­wa­nie płyt­ki nawet z trud­no dostęp­nych miejsc, masaż dzią­seł i poma­ga wybie­lać zęby dla śnież­no­bia­łe­go uśmiechu

bar­dziej deli­kat­na dla szkli­wa zębów i dzią­seł niż manu­al­ne lub kla­sycz­ne elek­trycz­ne szczo­tecz­ki obrotowe

induk­cyj­ne bez­prze­wo­do­we łado­wa­nie poprzez posta­wie­nie na pod­sta­wie ładującej

DWUMINUTOWY CZA­SO­MIERZ­gwa­ran­tu­je zale­ca­ną dłu­gość czysz­cze­nia (4 fazy po 30 sekund)
4 pro­gra­my do wyboru:
CLEAN – stan­dar­do­wy pro­gram czysz­cze­nia do codzien­ne­go użyt­ku­WHI­TE – pro­gram prze­zna­czo­ny do pole­ro­wa­nia szkli­wa nazęb­ne­go dla bia­łe­go uśmie­chu (przy jed­no­cze­snym uży­ciu spe­cjal­nej wybie­la­ją­cej pasty do zębów) GUM CARE – pro­gram czysz­czą­cy do deli­kat­nej sty­mu­la­cji i masa­żu dzią­seł­SEN­SI­TI­VE – pro­gram prze­zna­czo­ny do deli­kat­ne­go mycia zębów i dziąseł

 

 

METALOWY WODOODPORNY KORPUS

Usu­wa płyt­kę nazęb­ną w znacz­nie więk­szym stop­niu niż zwy­kła manu­al­na szczo­tecz­ka do zębów!

 

 
W opa­ko­wa­niu znaj­du­je się:

kor­pus elek­trycz­nej szczo­tecz­ki do zębów
2 szt. mięk­kich szczo­te­czek wymiennych
pod­sta­wa ładu­ją­ca z kablem USB (104 cm)

Okres gwa­ran­cji 24 miesiące.