460 ml MOKA ESPRESSO ciśnieniowy dzbanek do przygotowania kawy, na 9 filiżanek

94.90 

SKU: EL25256 Kategoria:

Opis

MOKA ESPRESSO dzba­nek ciśnie­nio­wy do przy­go­to­wa­nia nawet 9 fili­ża­nek łagod­nej, świe­żej kawy. Obję­tość zbior­ni­ka dol­ne­go ok. 460 ml (mie­rzo­na po zawór), obję­tość gór­ne­go naczy­nia ok. 480 ml (do peł­na). Wyko­na­no z nie­szko­dli­we­go dla zdro­wia alu­mi­nium i two­rzy­wa sztucznego.
Wymia­ry cał­ko­wi­te: 20 x 12,8 x 21,5 cm, śred­ni­ca dna induk­cyj­ne­go 11 cm. Zale­tą MOKA ESPRESSO jest to, że w prze­ci­wień­stwie do powszech­nie dostar­cza­nych czaj­ni­ków, dzia­ła rów­nież na pły­cie indukcyjnej.

WSPANIAŁY AROMATWYJĄTKOWY SMAK KAWY!

 
 

Dla­cze­go war­to kupić dzba­nek MOKA?

łatwo i szyb­ko przy­go­tu­jesz łagod­ną świe­żą kawę
możesz go zabrać na wakacje
zale­tą jest niska cena w porów­na­niu do eks­pre­sów do kawy
możesz go uży­wać na wszyst­kich kuchen­kach grzew­czych wraz z kuchen­ką gazo­wą oraz induk­cją (w zależ­no­ści od mini­mal­ne­go roz­mia­ru Two­jej pły­ty induk­cyj­nej, śred­ni­ca induk­cyj­ne­go dna czaj­ni­ka wyno­si ok. 11 cm)

 

 

SPOSÓB przy­go­to­wa­nia kawy:

napeł­nij dol­ny zbior­nik wodą maks. pod zawór ciśnieniowy
zmiel kawę do naj­drob­niej­szej gru­bo­ści (odpo­wia­da­ją­cej struk­tu­rze piasku)
włóż lejek i nasyp do nie­go odpo­wied­nią ilość mie­lo­nej kawy
nałóż gór­ny pojem­nik i wkręć
umieść dzba­nek na źró­dle cie­pła i pozo­staw do zagotowania
teraz możesz poda­wać kawę

 
Ide­al­nie jest zmie­lić kawę zawsze świe­żą tuż przed każ­dym przy­go­to­wa­niem. Do dzban­ka Moka kawę mie­li się drob­niej do ok. kon­sy­sten­cji piasku.

 

Zapew­nij sobie dobrej jako­ści kawę w domu każ­de­go dnia!

Auto­ma­ty na kap­suł­ki to wybór, któ­ry wca­le nie jest eko­lo­gicz­ny! Każ­da kawa to nie­po­trzeb­ny pla­sti­ko­wy odpad.
Odpo­wied­ni wybór to zde­cy­do­wa­nie dzba­nek MOKA.

 

 
Po ostu­dze­niu dokład­nie oczyść dzba­nek (wystar­czy wodą) i wysusz, aby zapo­biec korozji!Nie uży­waj środ­ków czysz­czą­cych, dokład­nie umyj dzba­nek cie­płą wodą. Nie zmy­wać w zmywarce!