Elektryczna pompka + 6 worków + 1 korek GRATIS POWIETRZOZASYSACZ®

169.59 

SKU: EL24241 Kategoria:

Opis

POWIETRZOZASYSACZ®  auto­ma­tycz­ne elek­trycz­ne urzą­dze­nie do pako­wa­nia próż­nio­we­go jest sprze­da­wa­ne w zesta­wie z 6 spe­cjal­ny­mi wor­ka­mi próż­nio­wy­mi oraz próż­nio­wym kor­kiem do bute­lek GRATIS.
 

 BEZPŁATNIE 6 szt. wor­ków próż­nio­wych i próż­nio­wy korek do butelek

6 szt. zestaw wor­ków 30 x 34 cm (pojem­ność ok. 6000 ml)
1 szt. próż­nio­wy korek do bute­lek (do bute­lek o śred­ni­cy ok. 2,1 cm)

Dodat­ko­we wor­ki z zam­kiem i zawo­rem możesz zamó­wić kli­ka­jąc TUTAJ.

 

 

Dzię­ki próż­nio­we­mu kor­ko­wi do bute­lek, próź­nio­wo zamkniesz butel­kę wina, któ­rej nie dopi­jesz. Zacho­wasz więc dłu­żej jego świe­ży smak.
Do prze­cho­wy­wa­nia wina i innych napo­jów oraz zacho­wa­nia ich smaku.
Połą­cze­nie pla­sti­ku, tri­ta­nu, sili­ko­nu. Wymia­ry: 3,5 x 6,5 x 4 cm.

 

W worecz­kach możesz rów­nież gotować.Metoda SOUS VIDE to powol­ne goto­wa­nie w próż­ni w niż­szych temperaturach.
Inne zastosowania:Na przy­kład WALKAMOLAMI w spi­żar­ni (!!!) Do worecz­ka mol po pro­stu się nie dosta­nie. Do dużych wor­ków moż­na rów­nież zapa­ko­wać mniej­sze czę­ści gar­de­ro­by (podróż lub przechowywanie).
WORECZKIWIELOKROTNEGO użyt­ku. Moż­na je myć w zmywarce:A) obró­cić na lewą stronę;B) umie­ścić na tale­rzy­ku (aby stru­mień wody nie strą­cił woreczka)C) gotowe
 

Żyw­ność prze­cho­wy­wa­na próż­nio­wo ma wydłu­żo­ny okres przy­dat­no­ści do spo­ży­cia w porów­na­niu z tra­dy­cyj­nym pakowaniem

w zamra­żar­ce (ponie­waż nie przy­ma­rza) z 6 mie­się­cy na 2–3 lata (mię­so, ryby, warzy­wa, owo­ce, domo­we pierogi, …)
w lodów­ce z 1 tygo­dnia nawet na 6 tygo­dni (wędli­ny, sery, pierogi, …)
możesz też wyko­rzy­stać do prze­cho­wy­wa­nia orze­chów, kawy .…

Żyw­ność w wor­ku próż­nio­wym z suwa­kiem może być w wodzie goto­wa­na (meto­da Sous-vide, goto­wa­nie w sta­łej tem­pe­ra­tu­rze w próż­ni) / roz­mra­ża­na = soki z żyw­no­ści zosta­ją w opa­ko­wa­niu i nie prze­do­sta­ją się do wody!
Wszech­stron­ne zastosowanie: 

NA MIĘSO DO ZAMRAŻARKI – mię­so nie przy­ma­rza (jak w kla­sycz­nym folio­wym wor­ku) i nie ma wokół nie­go zamro­żo­nych krysz­tał­ków lodu – śniegu. 
DO OBRÓBKI MIĘSA, ponie­waż zwy­czaj­nie lepiej i szyb­ciej mary­nu­je się w próżni.
NA WARZYWA 
NA WĘDLINY – nie wyschną i wytrzy­ma­ją dłu­żej. Oczy­wi­stym przy­kła­dem może być to, że kie­dy kupu­jesz np. wędzon­ki, są one w próż­nio­wych opakowaniach.
NA SERY – nie­któ­re z nich są rów­nież są już sprze­da­wa­ne próż­nio­wo, aby zwięk­szyć ich trwałość.
OWOCE – owo­ce sezo­no­we rów­nież nie przy­ma­rza­ją. Ozna­cza to, że po pół roku w zamra­żar­ce nie masz TRUSKAWEK ZE ŚNIEGIEM, ale truskawki.

Ten, kto ma dużą zamra­żar­kę, napraw­dę sko­rzy­sta na pako­wa­niu próż­nio­wym = oszczęd­ność miejsca!
Maks. wymia­ry pomp­ki do pako­wa­nia próż­nio­we­go: 21,5 x 5,5 x 5 cm. W zesta­wie znaj­du­je się adap­ter sie­cio­wy, moż­na uży­wać też na bate­rie (6x AA, nie są dołączone).
Okres gwa­ran­cji 24 miesiące.