VARMIX MILKY, Indukcyjny spieniacz do mleka

281.09 

SKU: EL23291 Kategoria:

Opis

VARMIX MILKY, induk­cyj­ny spie­niacz i pod­grze­wacz do mle­kaz serii SYSTEMAT, moc 600 W. obję­tość 150 – 250 ml (obję­tość cał­ko­wi­ta ok. 750 ml).
 “W PEŁNI AUTOMATYCZNA INDUKCJA

Dla­cze­go war­to kupić VARMIX MILKY

przy­rzą­dzisz pysz­ną mlecz­ną pia­nę na zim­no lub na cie­pło tak jak lubisz
two­rzy pia­nę mlecz­ną w kil­ka sekund
nie­zbęd­ny dla miło­śni­ków lat­te, cap­puc­ci­no, kamy mro­żo­nej, gorą­cej cze­ko­la­dy lub kakao.
w peł­ni auto­ma­tycz­na indukcja
posia­da 3 koń­ców­ki (2x ubi­ja­nie, 1x miksowanie)

Zale­ty VARMIX MILKY

ochro­na przed przegrzaniem
wyłą­cza się auto­ma­tycz­nie po osią­gnię­ciu temperatury
360° złą­cze obrotowe
pod­sta­wa ze sta­li nierdzewnej
zdej­mo­wa­ne naczy­nie z nie­przy­wie­ra­ją­cą powierzch­nią =łatwa konserwacja
pla­sti­ko­wa pokrywa
oszczęd­ność ener­gii dzię­ki tech­no­lo­gii indukcyjnej

 “W KOMPLECIEMAGNETYCZNE KOŃCÓWKI”
    
                                                                                3 FUNKCJE (pod­świe­tle­nie LED)
                                                          
1) GORĄCA CZEKOLADA, mak­sy­mal­na tem­pe­ra­tu­ra ogrze­wa­nia kakao 70±5°C + UBIJANIE MLEKA + pod­grze­wa­nie tem­pe­ra­tu­ra mak­sy­mal­na 60±5°C.
 Nie uży­wasz jakiejś koń­ców­ki umieść ją w podstawie.
Dołą­cza­my instruk­cje obsłu­gi w języ­ku polskim

Para­me­try techniczne

Moc
600 W

Obję­tość                                            
150–250 ml (cał­ko­wi­ta obje­tość naczy­nia 750 ml)

Napię­cie
230 V, 50 Hz