LED INOX, 1,7 LITRA

107.23 

SKU: EL22823 Kategoria:

Opis

LED INOX 1,7 LITRA czaj­nik ze sta­li nie­rdzew­nej z efek­to­wym pod­świe­tle­niem LED. Obję­tość 1,7 l.wymiary: 24,5 x 17,5 x 24 cm.
“Dzię­ki pod­świe­tle­niu LED i czy­tel­nej miar­ce zawsze­wi­dzisz ile wody jest w czajniku.”

Obję­tość 1,7 l

nie­bie­skie pod­świe­tle­nie LED
prak­tycz­ny uchwyt z otwar­ciem w pokrywie
moż­li­wość ukry­cia nad­mia­ru kabla w podstawie,czajnik obra­ca się o 360°
zmy­wal­ny filtr wody
pła­skie dno z ukry­tą grzałką

auto­ma­tycz­ne wyłączanie
ska­la objętości
zabez­pie­cze­nie przed przegrzaniem
przy­cisk włą­cza­nia / wyłączania
ergo­no­micz­nie ukształ­to­wa­ny uchwyt z guzi­kiem otwie­ra­ją­cym pokrywę
wyko­na­ny ze sta­li nie­rdzew­nej ze szczot­ko­wa­ną powierzchnią

 
 

Para­me­try techniczne

Obję­tość
1,7 l

Wymia­ry
24,5 x 17,5 x 24 cm

Moc
2200 W

Napię­cie i częstotliwość
220 – 240 V, 5060 Hz

Wydaj­ność
1850 – 2200 W