WOODOO CLOCK drewniany cyfrowy zegar LED

122.59 

SKU: EL19053 Kategoria:

Opis

WOODOO CLOCK drew­nia­ny cyfro­wy zegar LED z budzi­kiem i wskaź­ni­kiem czasu,daty oraz tem­pe­ra­tu­ry. Doty­ko­wy i reagu­ją­cy na dźwięk, dwa try­by wyświe­tla­nia (czas/temperaturalub czas/temperatura/data), usta­wie­nia jasności. 
Dwa try­by wyświe­tla­nia TRWALE/CZASOWO dane wyświe­tlą się po jego DOTKNIĘCIU lub KLAŚNIĘCIU
Dzię­ki pro­ste­mu, a jed­no­cze­śnie nowo­cze­sne­mu wzor­nic­twu pasu­je do wszyst­kich rodza­jów wnę­trzi możesz się zało­żyć, że nie znu­dzi Cię ten ich design. Nada­ją się zarów­no do domu, jak i do biura!
 

Dla­cze­go war­to kupić wła­śnie ten zegar LED z budzikiem?

ma 3 rodza­je alarmu
moż­na na nim usta­wić 3 stop­nie jasno­ści wyświetlacza
dwa try­by wyświe­tla­nia danych na wyświetlaczu:TRWALE dane świe­cą na stałe,CZASOWO czas uka­że się jak go dotkniesz lub kla­śniesz. Po chwi­li auto­ma­tycz­nie się wyłą­czy i z powro­tem poka­że się przez kla­śnię­cie, dotknię­cie lub gdy zadzwo­ni usta­wio­ny alarm.
wyświe­tla­nie CZASU, DATY, i TEMPERATURY BEZPOŚREDNIO na DREWNIANEJ POWIERZCHNI
świet­nie pasu­je do sypial­ni, gdzie NIE BĘDZIE RAZIŁ Cię ŚWIECĄCY WYŚWIETLACZ!

 “Doty­ko­wy i dzię­ko­wy, akty­wu­je się dotknię­ciem lub klaśnięciem…”
 
Zasi­la­nie na kabel USB (w zesta­wie)- po nała­do­wa­niu wytrzy­ma bez pod­łą­cze­nia, dzię­ki wbu­do­wa­nej bate­rii lub na zapa­so­we 4 x bate­rie palusz­ki AAA 1,5 V (brak w zesta­wie) – bate­rie zapa­so­we słu­żą w przy­pad­ku awa­rii zasi­la­nia ener­gii el. lub np. w podróży.Materiał: połą­cze­nie pły­ty MDF i plastiku.Wymiary: 15 x 4 x 7 cm.