Opakowanie uzupełniające PUFI, magiczny piasek

30.81 

SKU: DA95093 Kategoria:

Opis

Opa­ko­wa­nie uzu­peł­nia­ją­ce 1 kg PUFI MAGICZNY PIASEK
Pięk­nych kształ­tów i budow­li z pia­sku nie musisz już two­rzyć tyl­ko na pla­ży czy w piaskownicy!!!
PUFI MAGICZNY płyn­ny PIASEK kine­tycz­ny jest mięk­ki, bar­dzo przy­jem­ny w doty­kui bar­dzo dobrze kształtowalny,jeśli jest ści­śnię­ty np. w forem­ce dobrze utrzy­mu­je­swój kształt (dzię­ki swo­jej wil­got­no­ści babecz­ki się nigdy nie roz­sy­pią, a pia­sek nie będzie­two­rzyć Ci bała­ga­nu). Dzię­ki swo­im wła­ści­wo­ściom nada­je się rów­nież do wnętrz,gdzie nie zro­bi bała­ga­nu, a dzie­ci mogą bawić się „w pia­skow­ni­cy” nawet przy nie­sprzy­ja­ją­cej pogodzie.
Zale­ty płyn­ne­go-kine­tycz­ne­go pia­sku:• wspie­ra umie­jęt­no­ści moto­rycz­ne• roz­wi­ja wyobraź­nię i fan­ta­zję• kształ­tu­je myśle­nie prze­strzen­ne• pia­sek nie pozo­sta­wia bała­ga­nu• nigdy nie wyschnie• nie stra­ci swo­ich wła­ści­wo­ści z bie­giem cza­su• dzie­ci mogą się nim bawić nawet przy złej pogodzie