Maselniczka, plastik

10.90 

SKU: DA94391 Kategoria:

Opis

Prze­cho­wuj masło zacho­wu­jąc przy tym jego mak­sy­mal­ną świeżość!
Masel­nicz­ka ochro­ni masło przed dzia­ła­niem czyn­ni­ków zewnętrznych.
Masel­nicz­ka wyko­na­na z pla­sti­ku, prze­dłu­ży świe­żość masła. Zacho­wa war­to­ści odżyw­cze, sumak i zapach. 
Wyko­na­na z moc­ne­go two­rzy­wa sztucz­ne­go, prze­zro­czy­ste połą­czo­ne z kolo­ro­wym. Wymia­ry: 16 x 10,5 x 6 cm