Miska XL 800 ml, dla zwierzaków domowych

10.90 

SKU: DA94352 Kategoria:

Opis

Spe­cjal­nie dla zwie­rza­ków domowych
Wyko­na­na z moc­ne­go two­rzy­wa sztucz­ne­go, obję­tość oko­ło 800 ml. Wymia­ry: śred­ni­ca 27,5 cm, wewnętrz­na 16 cm, wyso­kość 8 cm.