Tańcząca plastikowa świeca LED DANCING CANDLE

16.66 

SKU: DA93265 Kategoria:

Opis

Dan­cing can­dle – świe­ca LED z rucho­mym języcz­kiem imi­tu­ją­cym płomień.Z gład­kie­go mato­we­go pla­sti­ku w kolo­rze kre­mo­wym, na dole moż­li­wość wyłą­cza­nia ON/OFF.
 
“Zale­ta cał­ko­wi­cie pla­sti­ko­wej kon­struk­cji:- sto­so­wa­nie rów­nież na zewnątrz (chro­nio­ny przed desz­czem): oży­wi tara­sy i per­go­le, pięk­ne są w połą­cze­niu z latarniami…”
 
Zasi­la­nie na bate­rie 3x AAA (brak w zesta­wie). Śred­ni­ca oko­ło 7 cm.