Miska 1400 ml

9.90 

SKU: DA9141 Kategoria:

Opis

Z prak­tycz­ną wylew­ką z jed­nej stro­ny i uchwy­tem (prze­dłu­żo­na krawędź)z dru­giej stro­ny, któ­re uła­twia­ją manipulację.
Miski moż­na wkła­dać w sie­bie = OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA pod­czas przechowywania,wykorzystasz np. do przy­go­to­wa­nia cia­sta, ubi­ja­nia, przy­rzą­dza­nia sałatki…
Gru­bo­ścien­ne two­rzy­wo sztucz­ne, moż­na myć w zmy­war­ce, nada­je się do lodów­ki i zamrażarki.