PUFI magiczny piasek z piaskownicą i foremkami

94.90 

SKU: DA86391 Kategoria:

Opis

… a pia­sek nie będzie two­rzył bałaganu).
Dzię­ki swo­im wła­ści­wo­ściom jest odpo­wied­ni rów­nież do wnę­trza, gdzie nie naro­bi bała­ga­nu, a dzie­ci mogą bawić się „w pia­skow­ni­cy” nawet pod­czas brzyd­kieh pogody.
Zale­ty pia­sku:• wspie­ra zdol­no­ści moto­rycz­ne• roz­wi­ja wyobraź­nię i fan­ta­zję• wspie­ra myśle­nie prze­strzen­ne• pia­sek nie pozo­sta­wia bała­ga­nu• nigdy nie wyschnie• nie stra­ci swo­ich wła­ści­wo­ści z upły­wem cza­su• dzie­ci mogą się nim bawić nawet przy złej pogodzie
Zawar­tość opakowania:Zestaw XXL w prak­tycz­nym zamy­ka­nym opa­ko­wa­niu zawie­ra kolo­ro­wy pia­sek kine­tycz­ny (waga ok. 1,9 kg)12 rodza­jów fore­mek, dmu­cha­ną pia­skow­ni­cę 62 x 45 x 7,5 cm i pomp­kę ręczną.Nadmuchiwana pia­skow­ni­ca z pomp­ką o war­to­ści 29,90 zł GRATIS!Dostarczamy łącz­nie z prze­no­śnym pudeł­kiem o war­to­ści 16,90 zł.Wymiary opa­ko­wa­nia: 28 x 19 x 15,5 cm. Waga opa­ko­wa­nia: 2 kg.
Zastrze­ga­my pra­wo do zmia­ny kolo­ru i rodza­ju fore­mek, dmu­cha­nej pia­skow­ni­cy i pompki.