2‑piętrowa patera do serwowania

91.86 

SKU: DA83892 Kategoria:

Opis

Oczko w gór­nej czę­ści dla łatwej mani­pu­la­cji patery.Wykonana z por­ce­la­ny i meta­lu. Ozdo­bio­na szcze­gó­ło­wym moty­wem na całej powierzchni.Pudełko pre­zen­to­we (23,5 x 23,5 x 4,5 cm) jest wyko­na­ne z twar­de­go kar­to­nu i ide­al­nie nada­je się­do prze­cho­wy­wa­nia pate­ry. Wymia­ry: 23 x 23 x 27 cm.
Ta kolek­cja zado­wo­li każ­dą damę. Jest ide­al­nym pre­zen­tem na każ­dą oka­zjęi możesz stop­nio­wo skom­ple­to­wać cały zestaw wszyst­kich pro­duk­tów z tym samym motywem.
WYSOKIEJ JAKOŚCI PORCELANAMOTYWEM NA CAŁEJ POWIERZCHNI.