Wieszaki dziecięce 5 szt.

14.90 

SKU: DA8374 Kategoria:

Opis

Zestaw 5 wie­sza­ków w pię­ciu paste­lo­wych kolo­rach, nada­ją się do wie­sza­nia dzie­cię­cych ubrań­czy też pra­nia i drob­nych dodat­ków dla doro­słych. Trwa­ły pla­stik. Wymia­ry: 28 x 15 cm.
Wie­szak ma wię­cej moż­li­wo­ści zasto­so­wa­nia: kla­sycz­ne powie­sze­nie pra­nia, wie­sza­nie spodnii dwie pary róż­nych otwo­rów do zawie­sze­nia “ramią­czek” sukie­nek, koszul, bluzek…