Porcelanowy moździerz do czosnku, ziół i przypraw

48.89 

SKU: DA79972 Kategoria:

Opis

Cał­ko­wi­ta masa ok. 1060 g (!!!), tj. ponad kilo­gram. Wyso­kość: 8 cm, śred­ni­ca: 11 cm.
Moź­dzierz ma sili­ko­no­wą pod­sta­wę, więc pod­czas pra­cy „ani drgnie”- nie śli­zga się­po powierzch­ni robo­czej ani nie hała­su­je. Jest bar­dzo solid­ny. Tłu­czek ma sili­ko­no­wy uchwyt,aby nie śli­zgał się w dło­ni w cza­sie pra­cy. Część cier­na tłucz­ka i wewnętrz­na część moź­dzie­rza­ma­ją szorst­ką powierzch­nię, aby roz­cie­ra­nie było dosko­na­łe. Ogrom­ną zale­tą jest łatwe mycie,zarówno ręcz­ne, jak i w zmy­war­ce. Mate­riał: śnież­no­bia­ła por­ce­la­na / kolo­ro­wy silikon.
Ide­al­ny do ziół (bazy­lia, roz­ma­ryn, ore­ga­no, pie­trusz­ka …), przy­praw (kmi­nek, róż­ne rodza­je pieprzu,ziele angiel­skie, badian, cyna­mon, goź­dzi­ki), czosn­ku… W tym moź­dzie­rzu możesz łatwo przy­go­to­wy­wać­ma­ry­na­ty i róż­ne mie­szan­ki przy­praw- wszyst­ko roz­drab­nia­my i stop­nio­wo doda­je­my płyn­ne składniki,dzięki cze­mu cudow­nie uwol­ni się aro­mat składników…
Moź­dzierz „na całe życie” jest nie­zbęd­nym pomoc­ni­kiem każ­de­go smakosza.