Pięcioramienny wieszak na ręczniki, ścierki, obrotowy

37.90 

SKU: DA7855 Kategoria:

Opis

SYSTEM60° SPECJALNA PRZYSSAWKAUTRZYMUJE się napraw­dę moc­no PRZYCZEPIONA do gład­kiej powierzch­ni• SYSTEM 60° zapew­nia ide­al­ne odpro­wa­dze­nie powie­trza po zassa­niu przy­ssaw­ki zam­kiem „OPEN-CLOSE”• wie­lo­krot­ne­go użyt­ku – moż­na „odle­pić” i ponow­nie zamo­co­wać• trzy­ma się na gład­kich i lek­ko tło­czo­nych powierzchniach
Jak dzia­ła SYSTEM60? Na zasa­dzie SAMOPRZYLEPNEJ PRZYSSAWKI (lepi się i jesz­cze zasysa)!
1) Zdej­mij folię z tyl­nej przy­ssaw­ki, któ­ra jest samo­przy­lep­na i bar­dzo moc­no przy­le­ga do każ­dej powierzchni.
2) Obra­ca­jąc o 60 stop­ni jesz­cze moc­niej ją przymocujesz
3) Goto­we – PODWÓJNE ZABEZPIECZENIE- naj­do­sko­nal­szy sys­tem przy­ssa­wek na ryn­ku światowym!