Grubościenna brytfanna BIOPAN 30 x 23 x 4 cm

37.90 

SKU: DA780301 Kategoria:

Opis

GŁĘBOKA BRYTFANNA BIOPAN®, rozm. „M”. Maks. zewnętrz­ne wymia­ry bla­chy: 30 x 23 x 4 cm, maks. obję­tość 1500 ml.
Gru­bo­ścien­na kon­struk­cja gwa­ran­tu­je, że for­my i bryt­fan­ny nie popę­ka­ją ani się nie odkształ­cą, jak w przy­pad­ku kla­sycz­nych cien­kich meta­li = dłu­ga żywot­ność fore­mek i blach.
Czy wiesz, że …? DEDRA jako jedy­na fir­ma na świe­cie uży­wa jasno­zie­lo­nej nie­przy­wie­ra­ją­cej powierzch­ni cera­micz­nej BIOPAN®. Naj­więk­szy świa­to­wy pro­du­cent powierzch­ni cera­micz­nych nazwał ten odcień: DEDRA GREEN (DEDRA ZIELONY).
Sto­so­wa­nie na wszyst­kich powierzch­niach grzew­czych: gaz, kuchen­ka el., pły­ta szkło-cera­micz­na, induk­cyj­na, halo­ge­no­wa, pie­cze­nie w pie­kar­ni­ku, na gril­lach zewnętrznych.