Kapciopolerki” obuwie czyszczące, 1 para

48.89 

SKU: DA7252 Kategoria:

Opis

Pode­szwa jest wyko­na­na z gęsto uło­żo­nych chłon­nych włó­kien SASANKA, zna­nych z pozo­sta­łych naszych pro­duk­tów, któ­re dokład­nie zbie­ra­ją brud ze wszyst­kich gład­kich powierzch­ni. Nigdy wię­cej śla­dów stóp na Twoch pane­lach lub płytkach!Odpowiednie rów­nież do łazien­ki, nie śli­zga­ją się.
Są to naj­bar­dziej higie­nicz­ne kap­cie, ponie­waż po każ­dym uży­ciu moż­na je wyprać w tem­pe­ra­tu­rze 40 ° C.