Nożyce kuchenne do porcjowania drobiu, ryb i warzyw

27.90 

SKU: DA7176 Kategoria:

Opis

Wyko­na­ne z pierw­szo­rzęd­nej sta­li nie­rdzew­nej i wytrzy­ma­łe­go two­rzy­wa sztucznego.Anatomicznie ukształ­to­wa­ne anty­po­śli­zgo­we uchwy­ty pokry­te są mate­ria­łem ABS soft touch(antypoślizgowy, przy­jem­ny w dotyku).

Noży­ce do por­cjo­wa­nia ana­to­micz­nie ukształtowane

anty­po­śli­zgo­we uchwy­ty pokry­te są mate­ria­łem ABS soft touch
odpo­wied­nie do kur­cza­ka, kacz­ki, indy­ka i domo­wej gęsi
ide­al­ne do przy­go­to­wa­nia ryb przed gotowaniem

Maks. wymia­ry: 23,5 x 7,5 x 2,5 cm.
Blo­ka­da bez­pie­czeń­stwa gwa­ran­tu­je, że nożycz­ki nie otwo­rzą się przypadkowo.