Otwieracz do konserw

30.81 

SKU: DA7174 Kategoria:

Opis

Anty­po­śli­zgo­wy uchwyt pokry­ty mate­ria­łem ABS soft touch (anty­po­śli­zo­wy, przy­jem­ny w dotyku),w gór­nej czę­ści prak­tycz­ny otwó­re do zawie­sze­nia na ram­pie kuchennej.Wykonany z utwar­dzo­ne­go two­rzy­wa sztucz­ne­go i sta­li nie­rdzew­nej. Moż­na myć w zmywarce.
Maks. wymia­ry: 19 x 8 x 7,5 cm.
Spe­cjal­ny mecha­nizm otwie­ra pusz­kę tak, że two­rzy się wieko,którym moż­na ją ponow­nie zamknąć (nie powsta­ją ostre krawędzie).