Rolka do tworzenia pasków z masy cukrowej i marcepanu

37.90 

SKU: DA7072 Kategoria:

Opis

Mak­sy­mal­na sze­ro­kość wstążki/pasków wyno­si 9,5 cm.Wykonano z utwar­dzo­ne­go plastiku/metalu, moż­na myć w zmywarce.Maks. wymia­ry rol­ki (mie­rzo­ne z wymien­ny­mi koń­ców­ka­mi): 17 cm x 12 cm, śred­ni­ca 3,5 cm.
Słu­ży do two­rze­nia ozdob­nych wstą­żek i pasków z mar­ce­pa­nu i mas na pole­wy do ciast.Łatwą i szyb­ką wymia­ną czę­ści tną­cych i deko­ra­cyj­nych stwo­rzysz mnó­stwo moż­li­wo­ści sze­ro­ko­ścii kształ­tów wstą­żek dekoracyjnych.