Kalkulator, dla BUNTOWNIKÓW

37.90 

SKU: DA6953 Kategoria:

Opis

Prze­zna­czo­ny do użyt­ku w pra­cy i do użyt­ku oso­bi­ste­go. Pod­sta­wo­we funk­cje matematyczne,w tym pro­cen­ty. Auto­ma­tycz­ne wyłą­cza­nie, kie­dy nie jest uży­wa­ny. Anty­po­śli­zgo­we gumo­we podkładki.W przy­pad­ku sła­be­go świa­tła kal­ku­la­tor dzia­ła poprzez wło­że­nie bate­rii AA.
Wymia­ry: 12 x 14,5 x 4,5 cm.