KORBOUBIJACZKA ręczna trzepaczka

24.29 

SKU: DA6649 Kategoria:

Opis

Wyso­kość: 34 cm, dłu­gość trze­pa­czek: 16 cm, śred­ni­ca trze­pa­czek: 5 cm.Materiał: wytrzy­ma­ły pla­stik i stal nie­rdzew­na, anty­po­śli­zgo­wy TPR uchwyt i korbka.
Moż­na wyko­rzy­stać do dokład­niej­sze­go wymie­sza­nia mąki w śmie­ta­nie, mle­ku lub wodzie­do zagęsz­cza­nia żyw­no­ści (zastę­pu­jąc kla­sycz­ną ręcz­ną trze­pacz­kę), bo ubi­cia suszo­nej serwatki.