MUFI magiczna piankowa PAFTELINA

94.90 

SKU: DA6111 Kategoria:

Opis

Tward­nie­ją­ca pafte­li­na (jeśli chcesz pla­ste­li­na lub mode­li­na) – roz­wi­ja kre­atyw­ność i fan­ta­zję. W opa­ko­wa­niu mix 24 pięk­nych jaskra­wych i neu­tral­nych kolo­rów (loso­wy mix barw), obję­tość każ­de­go kubecz­ka: ok. 70 ml masy piankowej.
 

Ultra lek­ka masa pian­ko­wa (mate­riał hi-tech)

po wyschnię­ciu na powie­trzu (ok. 24 – 48 godzin) pozo­sta­ją „trwa­łe“ dzie­ła, o ela­stycz­nej kon­sy­sten­cji, odpor­ne na upadki
wysy­cha kom­plet­nie bez zapiekania
moż­li­wość tono­wa­nia i mie­sza­nia kolo­rów (roz­ja­śnić odcień lub stwo­rzyć zupeł­nie nową bar­wę, mie­sza­jąc dwa lub wię­cej kolorów…)
niskie zuży­cie masy na pro­duk­ty, odpo­wied­nia do maj­ster­ko­wa­nia i na pra­ce ręczne
naj­do­sko­nal­sza „pafte­li­na“ (albo pla­ste­li­na), jaką widziałeś/aś: roz­cią­ga się jak guma do żucia (ale się nie klei), rwie się jak papier, kie­dy robisz z niej cien­ki płat, pod­ska­ku­je, gdy zro­bisz z niej kulkę

 

 

ide­al­ne do robie­nia figu­rek, kwia­tów, mod­nych dodat­ków, biżu­te­rii: kol­czy­ków, wisior­ków, pier­ścion­ków, ulu­bio­ne two­rze­nie sezo­no­wych dekoracji
bar­dzo przy­jem­na w mani­pu­la­cji– nie lepi się do rąk, bar­dzo ela­stycz­na– moż­na kształ­to­wać róż­ne sła­be moty­wy bez naru­sze­nia … masa mode­lar­ska dla małych i dużych rzemieślników
moż­na stwo­rzyć tzw. „kau­czu­ki“ – piłecz­ki odbi­ja­ją­ce się od powierzch­ni, na któ­re je rzucisz
moż­na poma­lo­wać fla­ma­stra­mi, dłu­go­pi­sem, akwa­re­la­mi, tem­pe­rą, far­ba­mi olej­ny­mi i inny­mi pomo­ca­mi do pisania.

Doro­śli mogą uży­wać jako masę anty­stre­so­wą (możesz ją ści­skać, gła­dzić, miąć.….). Dla zacho­wa­nia mięk­ko­ści, po uży­ciu zamknij masę w pla­sti­ko­wych kubeczkach.
“W zesta­wie jest kom­plet przy­bo­rów do kształ­to­wa­nia i akce­so­riów do two­rze­nia pier­ścion­ków, bre­locz­ków i innych dekoracji. …”
               
Nasza wska­zów­ka: Możesz zasto­so­wać rów­nież na odci­ski stó­pek i rąk Two­je­go dziecka.