MIĘSOSZTURCHACZ nakłuwacz do mięs

37.90 

SKU: DA5660 Kategoria:

Opis

Ostre koń­ców­ki prze­ci­na­ją i skra­ca­ją włók­na mię­sa- efek­tem jest kru­che, soczy­ste i mięk­kie mięso.Solidna kon­struk­cja z har­to­wa­ne­go two­rzy­wa sztucz­ne­go i ostrych koń­có­wek ze sta­li nierdzewnej,wysokość ok. 20 cm, śred­ni­ca dol­na: 5 cm.
• skró­ce­nie cza­su obrób­ki ciepl­nej mię­sa nawet o 40%;• nie doj­dzie do roze­rwa­nia mię­sa, nie wytwa­rza typo­we­go hała­su i nie „roz­pry­su­je”, jak przy uży­ciu tłucz­ka;• ide­al­ny do przy­go­to­wa­nia ste­ków, pla­strów na gril­la, ale tak­że więk­szych kawał­ków mię­sa;• skró­ce­nie cza­su mary­no­wa­nia;• pro­fe­sjo­nal­ny rezul­tat, oszczęd­ność cza­su i ener­gii;• pod­czas pra­cy umieść mię­so na desce do kro­je­nia;• nada­je się do wie­przo­wi­ny, dro­biu, woło­wi­ny, cie­lę­ci­ny, bara­ni­ny, dzi­czy­zny i ryb.