SUWAKOWORKI® 15 szt. woreczków wielokrotnego użytku na żywność z suwakiem

12.90 

SKU: DA5648 Kategoria:

Opis

Żyw­ność dłu­żej pozo­sta­je świe­ża. SUWAKOWORKI® moż­na opi­sy­wać, mają przy­go­to­wa­ne­po­la opi­so­we na na datę i zawar­tość. Wyko­rzy­stasz je rów­nież jako prak­tycz­ne toreb­ki wie­lo­krot­ne­go użyt­ku na przekąski.
Nasza WSKAZÓWKA: moż­na też sto­so­wać na kosme­ty­ki do baga­żu pod­ręcz­ne­go w samolocie(zawartość poje­dyn­cze­go kosme­ty­ku maks. 100 ml). Pojem­ność worecz­ka maks.1 litr. IDEALNY NA:MIĘSO, SALAMI, SERY, WĘDLINY, RYBY, OWOCE, WARZYWA,PRZEKĄSKI, PIECZYWO, DESERY, PRZYSMAKI, GRZYBY