Bawełniane podpaski anion na noc ze skrzydełkami POMPADOUR NIGHT + tester gratis

14.90 

SKU: DA5636 Kategoria:

Opis

Pom­pa­do­ur® NIGHT 8 szt. dam­skie pod­pa­ski nowej gene­ra­cji do sil­niej­szej men­stru­acji lub na noc + TESTER GRATIS do okre­śle­nia sta­nu mikro­flo­ry pochwy, każ­da sztu­ka oddziel­nie pako­wa­na dla mak­sy­mal­nej higieny.

Syner­gicz­ny chip ma pozy­tyw­ny wpływ na zdro­wie kobie­ty oraz bar­dzo sze­ro­ki wpływ na organizm.

Dzię­ki syner­gicz­ne­mu chi­po­wi pod­pa­ski prze­sta­ją być już tyl­ko bier­ną ochro­ną kobie­ty pod­czas men­stru­acji, ale aktyw­nie uczest­ni­czą w utrzy­ma­niu dobre­go sta­nu zdro­wia każ­dej kobie­ty, i to nie tyl­ko w cza­sie miesiączki.

 

 

TESTER ZA DARMO do usta­le­nia sta­nu mikro­flo­ry pochwy

Dzię­ki nie­zwy­kłym wła­ści­wo­ściom chi­pa syner­gicz­ne­go, wkład­ki moż­na sto­so­wać do popra­wy np. tych pro­ble­mów:• infek­cje bak­te­ryj­ne i droż­dża­ko­we, grzy­bi­ce, sta­ny zapal­ne narzą­dów płcio­wych• swę­dze­nie, pie­cze­nie• nie­rów­no­wa­ga hor­mo­nal­na• bole­sna men­stru­acja• pod­wyż­szo­ne ciśnie­nie krwi• zapa­le­nie dróg moczo­wych• hemo­ro­idy• w sta­nach poope­ra­cyj­nych lub popo­ro­do­wych• przy łagod­nym nie­trzy­ma­niem moczu• pozy­tyw­ny wpływ na układ lim­fa­tycz­ny– zmniej­sze­nie nie­przy­jem­nej potliwości
Jak dzia­ła syner­gicz­ny chip?Aktywowany tem­pe­ra­tu­rą i wil­got­no­ścią cia­ła chip emi­tu­je anio­ny, któ­re wytwa­rza­ją dużą ilość aktyw­ne­go tle­nu. Ten tlen nie tyl­ko zapo­bie­ga roz­wo­jo­wi szko­dli­wych bak­te­rii oraz wiru­sów, ale tak­że chro­ni poży­tecz­ne bak­te­rie. Przy­czy­nia się tym do utrzy­ma­nia zdol­no­ści samo­oczysz­cza­nia i odpor­no­ści mikro­flo­ry pochwy.
Anio­ny dodat­ko­wo wni­ka­ją przez bło­nę ślu­zo­wą do cia­ła, popra­wia­ją krą­że­nie krwi i zwięk­sza­ją dotle­nie­nie krwi, czym przy­spie­sza­ją pro­ces rege­ne­ra­cji wewnętrz­nych narzą­dów płcio­wych. Orga­nizm szyb­ciej oraz sku­tecz­niej pozby­wa się tok­sycz­nych i obcych sub­stan­cji, dzię­ki cze­mu uzy­sku­je więk­szą zdol­ność rege­ne­ra­cyj­ną i odpor­ność na wpły­wy zewnętrzne.
Aktyw­ny tlen nisz­czy bak­te­rie i wiru­sy oraz zwią­za­ne z nimi zapa­chy, więc przy uży­ciu sta­le czu­jesz się świe­żo. Dłu­go­fa­lo­we pro­mie­nio­wa­nie pod­czer­wo­ne wraz z aktyw­nym tle­nem i anio­na­mi zwięk­sza zawar­tość tle­nu w cie­le, rów­no­wa­gę pH orga­ni­zmu oraz dokład­niej­sze upo­rząd­ko­wa­nie mole­kuł. W rezul­ta­cie wzra­sta odpor­ność na patogeny.
Pod­czas opra­co­wy­wa­nia chi­pa syner­gi­stycz­ne­go osią­gnę­li­śmy tech­no­lo­gicz­ne połą­cze­nie pozy­tyw­nych wła­ści­wo­ści tech­no­lo­gii FAR-IR, tech­no­lo­gii anio­no­wej oraz aktyw­ne­go tle­nu, przez co ​​pod­pa­ski POMPADOUR® zaj­mu­ją obec­nie naj­wyż­szą pozy­cję technologiczną.
                         
Infor­mu­je­my klien­tów, że ze wzglę­dów higie­nicz­nych nie moż­na zwró­cić tego pro­duk­tu w ramach naszej gwa­ran­cji satys­fak­cji. Towar ten ze wzglę­dów higie­nicz­nych nie pod­le­ga zatem 14-dnio­we­mu okre­so­wi odstą­pie­nia od umo­wy kup­na. Dzię­ku­ję za zrozumienie.