OSOŁAP XXL, bezpieczny i ekologiczny

19.75 

SKU: DA55781 Kategoria:

Opis

Pułap­ka na osy – nowo­cze­sny wygląd z 6 wej­ścia­mi dla owadów.Dlaczego OSOŁAP jest eko­lo­gicz­ny? Ponie­waż potrze­bu­jesz tyl­ko piwa + słod­kie­go syro­pu i to jest lep­sze roz­wią­za­nie niż tok­sycz­ne sub­stan­cje che­micz­ne w sprayu!
“100% WIĘKSZY = złap wię­cej owa­dów i rza­dziej zmie­niaj przynętę …”
Umieść w miej­scu gdzie osy mogą ci prze­szka­dzać. Np. na gałę­zi drze­wa, na per­go­li, na para­so­lu na dachu altan­ki itd. 

 

1) przy­go­tuj osom spe­cjal­ny drink (naj­le­piej moc­ne lub ciem­ne piwo z syropem). 
2) napój ma inten­syw­ny zapach więc zwa­bi osy do pułapki…
Owa­dy zanu­rzą się w cie­czy i nie będą ci przeszkadzać.

Ciecz nale­ży co jakiś czas uzu­peł­niać. W cie­płe dni zawar­tość może odpa­ro­wy­wać. Spraw­dzaj zawar­tość pułap­ki co jakiś czas.

Wyko­na­ne z moc­ne­go two­rzy­wa sztucz­ne­go z gwin­to­wa­ną pokrywką.
Śred­ni­ca ok. 13 cm, wyso­kość 15 cm.