65 cm XXXXL duża stolnica silikonowa z krawędzią, nie klei się i nie ślizga

131.89 

SKU: DA4866 Kategoria:

Opis

Cia­sto przy wyra­bia­niu nie przy­kle­ja się do tej stolnicy. 
Wymia­ry: 65 x 45 cm (!!!)
Przed roz­ło­że­niem stol­ni­cy, prze­trzyj blat kuchen­ny MOKĄ (!!!) GĄBKĄ 
Sama stol­ni­ca wte­dy przy­lgnie oraz przy­ssie się do bla­tu i ani drgnie. 
Ide­al­na do zazwy­czaj bar­dzo lep­kie­go cia­sta droż­dżo­we­go (łącz­nie z chlebowym).
Dosko­na­łe wła­ści­wo­ści do wał­ko­wa­nia i wyra­bia­nia zwar­tych ciast.
Pod­czas prze­cho­wy­wa­nia możez ją zro­lo­wać = 80% oszczęd­ność miejsca!
Dzię­ki pod­wyż­szo­nym kra­wę­dziom o ok. 3 cm mąka nie będzie spa­dać Ci wszę­dzie dookoła