Składany bambusowy ociekacz do naczyń

94.90 

SKU: DA31581 Kategoria:

Opis

SKŁADANA BAMBUSOWA SUSZARKA do naczyń. Wymia­ry: 39 x 26,5 x 22 cm (zło­żo­na: 39 x 3,5 x 32,5 cm).

 

prak­tycz­ny sty­lo­wy ocie­kacz z bambusa

 

 

moż­na prak­tycz­nie zło­żyć i rozłożyć

ten pro­dukt jest wypro­du­ko­wa­ny z bam­bu­sa, zapew­nia tym zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i wyko­rzy­sta­nie szyb­ko rosną­ce­go bambusa
bam­bus to jed­na z naj­szyb­ciej rosną­cych roślin na świe­cie i wyso­ce odna­wial­ny materiał 
arty­ku­ły z bam­bu­sa mają prze­wa­gę nad pla­sti­kiem i drew­nem, nie wydzie­la­ją ani nie przyj­mu­ją zapa­chów, nie odbar­wia­ją, są natu­ral­nie anty­bak­te­ryj­ne oraz wytrzy­mu­ją dłu­żej i wię­cej niż kla­sycz­ne drewno