24 cm XL nierdzewny cedzak

56.90 

SKU: DA31371 Kategoria:

Opis

XL dursz­lak ze sta­li nie­rdzew­nej. Śred­ni­ca 24 cm, wyso­kość 10 cm. 

XL nie­rdzew­ny cedzak

napraw­dę duży o śred­ni­cy 24 cm
prze­zna­czo­ny dla pro­fe­sjo­na­li­stów i kucha­rzy amatorów
wyso­kiej jako­ści wyko­na­nie ze szczot­ko­wa­nej i błysz­czą­cej sta­li nierdzewnej

 

 

z ergo­no­micz­nie ukształ­to­wa­ny­mi uchwy­ta­mi z utwar­dzo­ne­go plastiku