Piętrowy regał prostokątny PERFOR WHITE 23 cm, 2‑piętrowy

94.90 

SKU: DA31261 Kategoria:

Opis

Pię­tro­wy regał pro­sto­kąt­ny z dodat­ko­wym zawie­sza­nym koszy­kiem (19,5 x 11,5 x 12 cm), 2‑piętrowy.Wykonano z solid­ne­go pla­sti­ku. Wymia­ry: 23 x 36 x 40 cm.
Wewn. wymia­ry koszy­ka 32,5 x 19,5 cm. Wyso­kość mię­dzy kosza­mi 29,5 cm.
 “SZEROKOŚĆ 23 CM…”

 

Zasto­su­jesz w łazien­ce i kuch­ni, ale moż­na wyko­rzy­stać rów­nież w poko­ju dzie­cię­cym czy gabinecie… 
Na przy­bo­ry toa­le­to­we, żyw­ność, gaze­ty i czasopisma, 
zabaw­ki oraz inne rze­czy w domu
 W gór­nej czę­ści odłą­cza­ny koszyk, moż­na powie­sić gdziekolwiek.