Składany box do przechowywania z pokrywą STORAGE BOX

94.90 

SKU: DA31091 Kategoria:

Opis

Skła­da­ny scho­wek z wie­kiem z moż­li­wo­ścią zatrza­śnię­cia na dwa klip­sy, po bokach uchwy­ty dla łatwe­go prze­no­sze­nia, od spodu 4 kół­ka. Wyko­na­no z solid­ne­go pla­sti­ku. Wymia­ry: 47,5 x 33 x wyso­kość 19,5 cm.

Moż­na prak­tycz­nie zło­żyć = OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA!

SZTAPLOWANY!

wyko­rzy­stasz na dro­bia­zgi kosme­tycz­ne, arty­ku­ły do szy­deł­ko­wa­nia czy szy­cia albo na małe zabaw­ki, na środ­ki czy­sto­ści i inne rze­czy w domu…
w dol­nej czę­ści 4 kół­ka dla pro­stej manipulacji
pokryw­kę moż­na zamknąć na zatrzaski
moż­na zasto­so­wać jako skrzyn­kę do auta